کمیته اجرایی نمایشگاه اقتدار 40

null

شماره تماس
88657026 داخلی 730

علیرضا جعفری

مسئول کمیته و مهندسی و فناوری اطلاعات نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 770

یاسر گریوانی

مسئول کمیته پشتیبانی و انتظامات نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 603

علی اصغر جعفری

رئیس نمایشگاه اقتدار 40
null

شماره تماس
88657026 داخلی 805

علی اصغر گلچین

مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 820

امیر محمدخانی

مسئول کمیته روایتگری نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 850

نرگس معدنی پور

مسئول کمیته فرهنگی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 895

سید جعفر بنی هاشمی

مسئول کمیته ایمنی و بازرسی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 890

حمید برزکار

مسئول کمیته امنیت و حراست نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت
null

شماره تماس
88657026 داخلی 883

قاسم یکله

مسئول کمیته رسانه و روابط عمومی نمایشگاه ملی دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت